Ποιοί Είμαστε

Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης
3ου Τομέα Ψυχικής Υγείας Νομού Αττικής

Κλίμαξ Plus

Οι Κοι.Σ.Π.Ε. (Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης) θεσμοθετήθηκαν με τον Ν. 2716/1999:

Αποβλέπουν στην κοινωνικο-οικονομική ενσωμάτωση και επαγγελματική ένταξη των ατόμων με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα και συμβάλλουν στη θεραπεία τους και στην κατά το δυνατόν οικονομική τους αυτάρκεια. Οι Κοι.Σ.Π.Ε. είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με περιορισμένη ευθύνη των μελών τους, έχουν εμπορική ιδιότητα και αποτελούν Μονάδες Ψυχικής Υγείας, οι οποίες εντάσσονται στους Τομείς Ψυχικής Υγείας. Η μέριμνα για την ανάπτυξή τους και η εποπτεία τους ανήκουν στον Υπουργό Υγείας και ασκούνται μέσω της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας.

Ο Κοι.Σ.Π.Ε. «Κλίμαξ plus» του 3ου Τομέα Ψυχικής Υγείας για το Νομό Αττικής είναι πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με περιορισμένη ευθύνη των μελών του, ιδρύθηκε με την Υπουργική Απόφαση Υ5β/Γ/Γ.Π.39748, 10/05/2005 και λειτουργεί υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

Σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην κατεύθυνση της κοινωνικής οικονομίας, με απώτερο στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και την κοινωνικοοικονομική αποκατάσταση ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας που, μεταξύ άλλων, βιώνουν τον εργασιακό αποκλεισμό.

Ιστορικό του Κλίμαξ Plus

Δεκαετία του '90

Η εμπειρία του «Κλίμαξ Plus» στον τομέα της οικονομίας αρχίζει στα μέσα της δεκαετίας του ’90 με τον αστικό συνεταιρισμό «Κλίμαξ, Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Κοινωνικά Αποκλεισμένων και Πολιτισμικά Διαφοροποιημένων Ατόμων». Το 2004, μέσα από το πρόγραμμα EQUAL, μέλη του «Κλίμαξ» εκπαιδεύτηκαν και συντόνισαν τη μετάβαση από τον αστικό συνεταιρισμό «Κλίμαξ» στον κοινωνικό συνεταιρισμό «Κλίμαξ Plus».

Το 2003 η Ελλάδα περνάει στη Β’ φάση του προγράμματος «Ψυχαργώς». Σύμφωνα με το πρόγραμμα, τα άτομα με ψυχικά προβλήματα συνεχίζουν να παίρνουν εξιτήριο από τις νοσοκομειακές ψυχιατρικές κλινικές και να εντάσσονται σε δομές Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης.

Ο «Κλίμαξ Plus» υπηρετεί την κοινωνική οικονομία σαν ΝΠΙΔ κερδοσκοπικού χαρακτήρα περιορισμένης ευθύνης με την εποπτεία της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας και την επιστημονική επιμέλεια της «Κλίμακα».

Τα μέλη του «Κλίμαξ Plus» εντάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες:
α. Λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας (μέχρι 35%)
β. Επαγγελματίες ψυχικής υγείας (μέχρι 45%)
γ. Άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (μέχρι 20%).

Ο «Κλίμαξ plus» αριθμεί σήμερα 78 μέλη.

Σήμερα (2015)

Παρουσίαση ΚΟΙΣΠΕ Κλιμαξ Plus

Καλέστε μας σήμερα στο 210 3417160 ή στείλτε μας Email στο info@koispe.org

Ζητήστε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες ή να ενημερωθείτε από τους ανθρώπους του ΚΟΙΣΠΕ Κλίμαξ Plus.

Επικοινωνία